Svenska Taidoskölden

Sprida taido

Finns inte taido nära dig? Samla några kompisar och dra igång en klubb!

Förening, filial eller sektion?

Om det redan finns en taidoförening i närheten och det finns utrymme för flera dojos i upptagningsområdet är en filial ett bra alternativ. Det finns ju redan stadgar och styrelse så det enda som behövs är en lokal. Och några träningssugna kamrater. Exempel på föreningar med filialer: Stockholms Taidoförening och Sensu Dojo (Strömstad).

Finns det ingen förening att ansluta en filial till är ett annat alternativ för att starta taidoverksamhet att göra det som en idrott/sektion i en annan befintlig förening. Så börja med att kolla med befintliga kampsportsföreningar i närheten. Se till exempel: Malmö Budoklubb, Örebro Kampsportförening, Epic Training Center (Vänersborg).

Funkar det av någon anledning inte att köra som filial eller sektion är det ganska enkelt att starta en förening. Bara fortsätt läsa…

Hur gör man?

Hitta två personer till som vill vara med. Ni behöver vara minst tre för att starta en förening.

Uppstartsmöte

Under första mötet samlas de personer som har bestämt sig för att starta en förening och diskuterar den blivande föreningens verksamhet och inriktning. Här kan ni även tillsätta en arbetsgrupp som arbetar fram ett förslag till stadgar, styrelse och eventuellt en verksamhetsplan för första året inför det konstituerande årsmötet.

Har ni redan klart för er vad ni ska göra, och har stadgarna färdiga kan ni hoppa över detta steg och direkt ha ett konstituerande årsmöte. Uppstartsmötet behöver inte protokollföras, utan det formella beslutet om att starta en ideell förening tas på det konstituerande årsmötet.

Stadgar

Utgå gärna från Riksidrottsförbundets normalstadgar för idrottsföreningar:
http://www.rf.se/globalassets/riksidrottsforbundet/dokument/dokumentbank/stadgar-och-regelverk/rfs-stadgemall-for-idrottsforeningar-v2.3_2015.docx

Konstituerande årsmöte

Det är under det konstituerande årsmötet som föreningen formellt bildas. Till mötet bör ni bjuda in alla de personer som deltagit vid uppstartsmötet, delar er målsättning och den blivande föreningens syfte. Det är även på det konstituerande årsmötet som föreningens stadgar antas och en styrelse väljs.

Se exempel på dagordning för konstituerande årsmöte längre ner på sidan.

Konstituerande styrelsemöte

Under detta möte konstitueras styrelsen, vilket innebär att posterna inom styrelsen fördelas mellan de valda ledamöterna. Här väljs också firmatecknare, något som bör protokollföras även om detta regleras i stadgarna - så blir det färre dokument att visa för banken när firmatecknarna skall uppdateras.

Det konstituerande styrelsemötet hålls efter årsmötet, där styrelsens ledamöter valts. Det kan vara praktiskt att hålla mötet direkt efter årsmötet för att inte något glapp skall uppstå, eller svårigheter uppkomma i den ordinarie verksamheten (t.ex. i kontakt med bank o.s.v.)

Roller i styrelsen

Ordförande
Leder föreningen och är ofta den som representerar föreningen i olika sammanhang. Ordföranden bör även se till att styrelsens beslut genomförs och är ofta firmatecknare tillsammans med kassören.

Kassör
Kassören handhar föreningens ekonomi. Ansvarar för föreningens bokföring och upprättar de årliga balans- och resultaträkningarna. Är tillsammans med ordförande firmatecknare.

Ledamöter
Beslutar i ärenden, lägger förslag på förändringar och ansvarar för föreningens verksamhet. Ordförande, kassör och sekreterare är också de ledamöter i styrelsen.

Suppleanter
Suppleanter är ersättare till ledamöter i styrelsen. Dessa går in när en ledamot är sjuk eller av annan orsak inte kan närvara.

Registrera föreningen

För att kunna få bidrag från RF krävs att föreningen är registrerad och har ett organisationsnummer. För att få ett organisationsnummer skickar man en ansökan till Skatteverket (vill ni inte göra det själva kan RF hjälpa till med det, men det tar då längre tid).

Ansök om medlemskap i RF/SB&K/STF

Gå in och läs på http://www.budokampsport.se/bli-medlem-i-sbk och ta sen kontakt med SB&K för hjälp med fortsättningen.

När ni fyller i formuläret, ange under "Övrig information" att det är idrotten Taido ansökan avser och ungefärligt hur många ni är

Hjälp och bidrag

Det kostar ju lite att driva en verksamhet i form av t ex lokalhyra, mattor, mitsar, mm och det är inte alltid så lätt att få ihop det med rimliga träningsavgifter. Se till att dryga ut kassan med de bidrag som finns.

STF
Svenska Taidoförbundet har ett startstöd för att hjälpa till med kostnader för t ex lokal, PR eller reseersättning för instruktörshjälp. Hör av dig till styrelsen!

SB&K
Har ett kansli med fantastisk personal som t ex kan hjälpa till med din medlemsansökan, utbildningar, publicitet, mm.

Idrottslyftet
Idrottslyftet har olika syften och mål. Kolla om det är något ni kan söka projektpengar för!

SISU
Erbjuder olika verktyg, metoder och utbildningar inom idrott.

Kommunen
Olika kommuner har olika stöd så gå in och läs på din kommuns hemsida eller ring fritidsförvaltningen. Vissa kommuner ger t ex högre medlemsbidrag till föreningar som certifierat sig.


Mer läsning


Mallar

Exempel på dagordning för konstituerande årsmöte

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av mötesordförande
§ 3 Val av mötessekreterare
§ 4 Val av protokolljusterare och rösträknare
§ 5 Godkännande av dagordning
§ 6 Bildande av föreningen (namn)
§ 7 Ansökan om medlemskap i SB&K, RF och STF
§ 8 Antagande av stadgar
§ 9 Fastställande av verksamhetsplan
§ 10 Årets budget och fastställande av medlemsavgift
§ 11 Val av ordförande för en tid av ett år
§ 12 Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av ett år
§ 13 Val av halva antalet övriga ledamöter för en tid av två år
§ 14 Val av suppleant i styrelsen för en tid av ett år
§ 15 Val av revisor
§ 16 Val av valberedare
§ 17 Mötets avslutande

Exempel på dagordning för konstituerande styrelsemöte:

§ 1 Mötets öppnande
§ 2 Val av sekreterare
§ 3 Val av justerare
§ 4 Godkännande av dagordning
§ 5 Konstituerande
- Val av kassör
- Val av sekreterare
§ 6 Val av firmatecknare
(Ange namn och personnummer för föreningens firmatecknare, och ange förslagsvis att valdes till firmatecknare var för sig…)
§ 7 Övriga ärenden
§ 8 Nästa styrelsemöteUppdaterad 2016-10-24